• Location: Haskovo
  • Year: 1903
  • Size: 20 х 30 cm.
  • Ownership: Nedyalko Dimov
Category: