• Author: Konstantin G. Gunchov
  • Location: Gummyard
  • Year: 1913
  • Size: 36 х 30 cm.
  • Ownership: Nedyalko Dimov
Category: