ФОНДАЦИЯ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Фондация Тракийски университет е създадена на 30.03.1988 г. Главаната цел на фонадцията е:

Да повиши сред факултетите на университета, неговите институти, училища, изследователски центрове от всички видове и на всички нива, равнището на образование и изследвания в академичните единици и сред студентите и персонала на университета, да подпомага задоволяванeто на социални и културни нужди и да оказва морална подкрепа за постигане на тази цел.

В този контекст:
• да осигурява подкрепа за научни изследвания;
• да подпомага университета и неговите филиали, които се нуждаят от инвентар или оборудване и инструменти, да осигурява стипендии на нуждаещи се студенти;
• да насърчава преподаватели и студенти да участват в местни и чуждестранни научни дейности като доприняся финснсово за това;
• да насърчава преподавателския и административния състав, както и студентите да се ангажират със социални, спортни и културни дейности (столова, читални, места за отдих и почивка и т.н.);
• да осигурява логистично симпозиуми, организирани от университета и неговите поделения, да осигурява материали за панелите за научните събития като конференции и семинари и да осигурява морална подкрепа или сама да организира подобни събития;
• да подпомага строителството и ремонта на сгради и съоръжения на унверситета;
• да осигурява финансова подкрепа за национални и международни срещи;
• да подпомага университета и неговите поделения при закупуването и поддръжката на автомобили и да подпомага финансово закупуването на гориво;
• да участва в организацията на представителни събития – церемонии, развлечение, цветя, телефон, телеграф, и т.н. и да подпомага финансово организирането им;
• да създаде връзка между университета и неговите поделения от една страна и бизнес обществото и индустрията от друга. За тази цел да насърчава сътрудничеството между тръговските и индустриални предприятия с образователните инстиитуции;
• да подпомага развититето на успешен преподавателски и административен състав, студенти и членове на фонадцията чрез фианансова и духовна подкрепа, пе чатане на книги и обучителни материали;
• да подпомага ректора на университета в управлението му, с цел задоволяване на всички потребности;
• да полага усилия да отговори на всички изисквания към образованието и обучението извън университета и неговите поделения и да съзава възможности за разрастване.