Цел на проекта:

Насърчаване на междукултурния диалог и подобряване достъпа до културно наследство чрез по-широко използване на дигитални технологии. Културно-историческото наследство на даден регион е един от основните фактори, благоприятстващи туризма. А дигитализирането на това наследство и съхраняването му за бъдещите поколения създава много добра среда за устойчивото решаване на голяма част от проблемите в туризма. Формирането на понятие за общо регионално културно-историческо наследство в дългосрочен план ще доведе до засилване на териториалното сближаване в трансграничния регион.

Предвидената дигитализация на културно наследство ще даде неограничени възможности то да се споделя, изследва и популяризира в една обща информационна среда и същевременно с това да се съхрани за бъдещите поколения.