Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково

Регионална библиотека „Христо Смирненски” е основно книгохранилище в региона, архив на краеведска литература и на местен периодичен печат, център за цялостно библиотечно обслужване на читателите. Библиотеката е създадена през 1953 г. Близо 65-годишната дейност на Регионална библиотека „Хр. Смирненски” утвърждава мястото ѝ на значим културен и информационен институт. Традиции и иновации с една обща цел спомагат изпълнението на главните функции на библиотеката. Библиотечният фонд на РБ „Хр. Смирненски” наброява 409 000 тома, близо 4000 регистрирани потребители и над 52000 посещения, 25 компютъризирани работни места за читатели, с безплатен интернет, достъп до електронния каталог, електронните библиотечни услуги, Дигитална библиотека Хасково и външни база-данни. Библиотеката организира и провежда срещи с наши и чужди творци на писаното слово, на изкуството и културата, обучава в начална компютърна грамотност гражданите, работи усилено за формиране на читателски умения и потребности у най- малките. Извършва координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от региона. Има традиции в издателската дейност и опит в разработването и изпълнението на проекти.

Реализирани проекти:

Проект „Кой чисти в природата?”, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки България” в конкурса „Библиотеката–активен участник в обществения живот”-2016 г. Размер на безвъзмездното финансиране е 3050 лв. със задължително съфинансиране от 20%. 
Проект „Обществената библиотека- достъпно място за всеки” , финансирани от Агенцията за хора с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Субсидията е на стойност 14167 лв.
• Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България“ за изпълнението на проект „Е-skills for E-inclusion“, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда. Проектът се изпълнява в партньорство с 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+. В българския екип за изпълнение на проекта участват ИКТ специалисти от още 3 регионални библиотеки:
Проект  „Библиотека – тийнейджъри – книги”, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България”  в Конкурс за проекти  „Библиотеката – активен участник в обществения живот”- 2018 г. Общата стойност на проекта е 3 983 лв. с 20%. собствено участие.