A family meeting of the descendants of Nesho Braykov in Haskovo.

  • Location: Haskovo
  • Year: 1978
  • Size: 17 x 11,5 cm
  • Ownership: The heirs of Nesho Braykov
Category: